Regulamin

REGULAMIN WYNAJMU VILLI I APARTAMENTÓW SADY

   Personel Villi i Apartamentów Sady (dalej Ośrodek) będzie wdzięczny za współpracę w  przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu Gości.

 1.  Recepcja w miesiącach czerwiec-sierpień jest czynna w godzinach 8.00 – 22.00. W pozostałych miesiącach kontakt z recepcją pod nr tel. 603 298 599.
 2.  Od czerwca do września w godzinach 24.00 do 6.00 zamknięte są bramy wjazdowe na teren Ośrodka. Porządku pilnuje ochrona.
 3.  Na terenie Ośrodka działa system monitoringu. W przypadku zaistnienia zdarzenia udostępnione zostaną nagrania z 6 dni poprzedzających żądanie.
 4.  Cisza nocna obowiązuje od 23.00 do 7.00.
 5.  W villach i apartamentach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia wynikający z ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Złamanie zakazu wiązać się może z karą umowną 500 PLN na poczet sprzątania i odświeżania pomieszczeń.
 6.  Rezerwacja apartamentu/villi lub podpisanie karty meldunkowej jest równoznaczne z  akceptacją niniejszego regulaminu.
 7.  Apartamenty wynajmowane są na doby. Doba zaczyna się o godz. 14.00 w dniu wynajmu i trwa do godz. 11.00 dnia następnego.
 8.  Ville wynajmowane są (jeśli nie zaznaczono inaczej) w miesiącach: lipiec i sierpień na  min. 1 tydzień, od soboty do soboty; w pozostałych miesiącach na min. 2 doby. Doba trwa od godz. 17.00 w dniu wynajmu do godz. 11.00 w dniu następnym.
 9.  Rezerwacji w Ośrodku można dokonywać mailowo, na stronie sady.pl, telefonicznie, osobiście bądź poprzez strony internetowe z systemami rezerwacyjnymi. Płatność za przedmiot najmu może być zrealizowana gotówką, kartą płatniczą lub przelewem na konto wynajmującego. Rezerwację  potwierdza wpłata zaliczki w wysokości 40% ceny pobytu. Brak zaliczki w podanym terminie skutkuje anulowaniem rezerwacji.
 10.  Opłata za pobyt uiszczana jest z góry za cały pobyt w momencie przyjazdu Gościa, chyba, że strony postanowią inaczej.
 11.  Ośrodek może odmówić przyjęcia Gościa, który mieszkając wcześniej rażąco naruszył niniejszy regulamin.
 12. Anulowanie rezerwacji w apartamentach:
 • Zwrot zaliczki, jeśli rezygnacja nastąpiła najpóźniej 14 dni przed planowanym przyjazdem do godziny 14.00.  Po tym terminie zaliczka nie zostanie zwrócona. Jeśli Gość opłacił całość pobytu, zwrot całości nastąpi w przypadku rezygnacji najpóźniej do 14 dni przed planowanym przyjazdem, do godz. 14.00. Po tym terminie Ośrodek zwróci 60% całej opłaty.
 • Rezerwacja Elastyczna – Możliwa bezpłatna anulacja rezerwacji do 14 dni przed przyjazdem. Pełna płatność całkowitej ceny rezerwacji w przypadku anulacji 14 dni przed przyjazdem. Zgoda na przedpłatę za pomocą podanej karty kredytowej/debetowej w wysokości całkowitej ceny rezerwacji 14 dni przed przyjazdem. W przypadku braku środków lub podania błędnych danych karty rezerwacja zostanie automatycznie anulowana. Istnieje możliwość płatności za rezerwację na podany w potwierdzeniu rezerwacji numer konta. W tytule przelewu prosimy o podanie numeru rezerwacji.
 • Rezerwacja Bezzwrotna – Rezerwacja bez możliwości bezkosztowej anulacji. W przypadku ewentualnej anulacji lub niedojazdu, płatność za rezerwację nie będzie zwracana. Zgadzasz się na przedpłatę za pomocą podanej karty kredytowej/debetowej w wysokości całkowitej ceny rezerwacji w dowolnym momencie po dokonaniu rezerwacji. W przypadku braku środków lub podania błędnych danych karty rezerwacja zostanie automatycznie anulowana. Istnieje możliwość płatności za rezerwację na podany w potwierdzeniu rezerwacji numer konta. W tytule przelewu prosimy o podanie numeru rezerwacji.
 1. Anulowanie rezerwacji w villach:
 • Zwrot zaliczki, jeśli rezygnacja nastąpiła najpóźniej 14 dni przed planowanym przyjazdem. Po tym terminie zaliczka nie zostanie zwrócona. Jeśli Gość opłacił całość pobytu, zwrot całości nastąpi w przypadku rezygnacji najpóźniej 14 dni przed planowanym przyjazdem. Po tym terminie Ośrodek zwróci 60% całej opłaty.
 • Rezerwacja Elastyczna – Możliwa bezpłatna anulacja rezerwacji do 14 dni przed przyjazdem. Pełna płatność całkowitej ceny rezerwacji w przypadku anulacji 14 dni przed przyjazdem. Zgoda na przedpłatę za pomocą podanej karty kredytowej/debetowej w wysokości całkowitej ceny rezerwacji 14 dni przed przyjazdem. W przypadku braku środków lub podania błędnych danych karty rezerwacja zostanie automatycznie anulowana. Istnieje możliwość płatności za rezerwację na podany w potwierdzeniu rezerwacji numer konta. W tytule przelewu prosimy o podanie numeru rezerwacji.
 • Rezerwacja Bezzwrotna – Rezerwacja bez możliwości bezkosztowej anulacji. W przypadku ewentualnej anulacji lub niedojazdu, płatność za rezerwację nie będzie zwracana. Zgadzasz się na przedpłatę za pomocą podanej karty kredytowej/debetowej w wysokości całkowitej ceny rezerwacji w dowolnym momencie po dokonaniu rezerwacji. W przypadku braku środków lub podania błędnych danych karty rezerwacja zostanie automatycznie anulowana. Istnieje możliwość płatności za rezerwację na podany w potwierdzeniu rezerwacji numer konta. W tytule przelewu prosimy o podanie numeru rezerwacji.
 1.  Rezerwacje zachowują ważność do godziny  18.00 planowanego dnia przyjazdu, o ile Gość nie  poinformuje wcześniej o późniejszej godzinie przyjazdu.
 2. Ośrodek nie zwraca należności za niewykorzystane doby, jeśli Gość skróci zarezerwowany czas pobytu.
 3. Gość zobowiązany jest do dokonania zameldowania w recepcji i w chwili meldunku określa czas swojego pobytu informując o tym recepcjonistę. Zawarcie umowy między Gościem a Ośrodkiem następuje w momencie podpisania karty meldunkowej, która wypełniana jest na podstawie okazanego przez Gościa dokumentu tożsamości. W przypadku odmowy okazania dokumentu tożsamości recepcja może odmówić zameldowania Gościa w obiekcie.
 4. Ośrodek zastrzega sobie prawo:
 • do pobrania przy zameldowaniu w apartamentach preautoryzacji karty kredytowej lub pobrania depozytu gotówkowego w wysokości 10% należności za cały pobyt na poczet zobowiązań wynikających z pkt. 22. Jeśli nie nastąpią przesłanki wynikające z pkt. 22 lub inne zobowiązania powstałe w trakcie pobytu, depozyt gotówkowy zostanie zwrócony niezwłocznie w momencie wymeldowania, a preautoryzacja w najbliższym możliwym terminie wynikającym z procedur bankowych (do 7 dni). Depozytu nie należy traktować jako całości ewentualnych roszczeń Ośrodka, które wynikać mogą z pkt. 22 lub innych zobowiązań powstałych w trakcie pobytu.
 • do pobrania przy zameldowaniu w villach preautoryzacji karty kredytowej lub pobrania depozytu gotówkowego w wysokości 850 PLN za cały pobyt na poczet zobowiązań wynikających z pkt. 22. Jeśli nie nastąpią przesłanki wynikające z pkt. 22 lub inne zobowiązania powstałe w trakcie pobytu, depozyt gotówkowy zostanie zwrócony niezwłocznie w momencie wymeldowania, a preautoryzacja w najbliższym możliwym terminie wynikającym z procedur bankowych (do 7 dni). Depozytu nie należy traktować jako całości ewentualnych roszczeń Ośrodka, które wynikać mogą z pkt. 22 lub innych zobowiązań powstałych w trakcie pobytu.
 1. Życzenie przedłużenia pobytu w apartamentach o kolejną dobę Gość zgłasza w recepcji najpóźniej do godziny 10.00 dnia poprzedzającego dzień, w którym upływa termin najmu. Ośrodek uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości lub udzieli pomocy w poszukiwaniu noclegu w innym miejscu. Gość może przedłużyć pobyt o niepełną dobę. W przypadku przedłużenia pobytu do 3 godzin  pobierana jest opłata w wysokości 20 zł za każdą dodatkową godzinę pobytu. Przedłużenie pobytu o czas do 6 godzin oznacza konieczność zapłaty ½ należności za dobę. Przedłużenie pobytu o ponad 6 godzin oznacza przedłużenie umowy o następną dobę.

Życzenie przedłużenia pobytu w Villi  o kolejną dobę Gość zgłasza w recepcji najpóźniej do godziny 10.00 dnia poprzedzającego dzień, w którym upływa termin najmu. Ośrodek uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości lub udzieli pomocy w poszukiwaniu noclegu w innym miejscu. Gość może przedłużyć pobyt o niepełną dobę. W przypadku przedłużenia pobytu do 3 godzin  pobierana jest opłata w wysokości 100 zł za każdą dodatkową godzinę pobytu. Przedłużenie pobytu o czas do 6 godzin oznacza konieczność zapłaty ½ należności za dobę. Przedłużenie pobytu o ponad 6 godzin oznacza przedłużenie umowy o następną dobę.

 1. Gość nie może podnajmować lub przekazywać przedmiotu najmu osobom trzecim, nawet  jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę. Osoby odwiedzające, niezameldowane w  Ośrodku mogą przebywać na jego terenie w godz. 7:00 – 22:00, po uprzednim powiadomieniu pracownika recepcji.
 2. Goście Ośrodka są zobowiązani do poszanowania prawa do spokoju i odpoczynku innych gości a także sąsiadów Ośrodka. Ośrodek nie wyraża zgody na: wystawianie sprzętu audio przez okno, wynoszenie go na taras lub  do ogrodu, głośne odtwarzanie muzyki na zewnątrz pomieszczeń przedmiotu najmu. Wszelkie imprezy wiążące się z hałasem powinny odbywać się w salach klubowych urządzonych w piwnicach, przy zamkniętych oknach.
 3. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia mienia Ośrodka powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 4.  Każdorazowo opuszczając apartament Gość powinien zamknąć drzwi na zamek.
 5.  Recepcja wydaje jeden komplet kluczy do villi, lub jedną kartę do apartamentu. Za zgubienie w/w kluczy/karty odpowiedzialność finansową ponosi Gość. Opłata wynosi 50 zł w przypadku villi, 20 zł w przypadku apartamentów.
 6.  Gość w dniu wymeldowania zobowiązany jest do osobistego zwrotu kluczy/karty w recepcji. Brak zwrotu powoduje naliczanie opłaty za najem pokoju od dnia zameldowania do dnia fizycznego zwrotu kluczy/karty.
 7.  Ośrodkowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa w  przypadku opóźnienia z uregulowaniem płatności za pobyt, należności za świadczone usługi lub wyrządzone z winy Gościa szkody, w tym innym Gościom lub osobom trzecim.
 8. Ośrodkowi przysługuje prawo pobrania płatności na podstawie posiadanych danych karty kredytowej/płatniczej w zakresach realizowanych usług, roszczeń wynikających z pkt. 22 oraz innych uzasadnionych zobowiązań powstałych w trakcie pobytu.
 9.  Ośrodek świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń  dotyczących jakości usług należy zgłosić je do recepcji.
 10.  Ośrodek ma obowiązek zapewnić:
 • odpowiednie warunki wypoczynku Gościa;
 • bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie poufności informacji o Gościu;
 • profesjonalną i uprzejmą obsługę;
 • niezbędne naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa na jego życzenie;
 • sprzątanie apartamentu lub villi, zmiana pościeli i ręczników nieodpłatnie raz na tydzień przy pobytach powyżej 7 dni. Na  życzenie Gościa, odpłatne sprzątanie – wg Cennika.
 • w miarę posiadanych możliwości zapewnić inny pokój, lub w inny sposób złagodzić niedogodności, gdy występujące w pokoju usterki nie będą mogły być usunięte tego samego dnia.
 1. Za bezpieczeństwo mienia Gości i samochodów pozostawionych na parkingu Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności. Z uwagi na wakacyjny charakter prowadzonej działalności Ośrodek nie przyjmuje wartościowych rzeczy Gości na przechowanie.
 2. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za następstwa nagłych zjawisk atmosferycznych (burze, huragany, powódź, itp.) w tym również za spowodowane tymi zjawiskami uszkodzenia mienia Gości oraz brak prądu i wody. W przypadku braku prądu i wody Gość może opuścić zajmowany apartament lub villę i otrzyma zwrot zapłaty za zarezerwowane a niewykorzystane doby, liczone od dnia następującego po wystąpieniu awarii.
 3.  Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa, a znalezione przez Ośrodek, będą odesłane na koszt Gościa na adres przez niego wskazany. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji Ośrodek przechowa te przedmioty przez okres 3 miesięcy, po czym zostaną rozdysponowane zgodnie z przepisami prawa.
 4.  Gość wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów meldunkowych oraz dla celów dokonania rezerwacji oraz umieszczenia danych Gościa w bazie danych zgodnie z aktualnie obowiązującą ustawą o ochronie danych osobowych. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.
 5.  Właścicielem Ville i Apartamenty Sady jest Sady Operator Sp. z o. o., ul. Jana III Sobieskiego 1/43, 02-957 Warszawa, NIP 521 373 71 70,

nr rachunku bankowego: 51 1160 2202 0000 0003 0543 3001. W momencie dokonania rezerwacji lub podpisania karty meldunkowej zostaje zawarta umowa najmu, gdzie Wynajmującym jest Sady Operator Sp. z o. o., Najemcą osoba rezerwująca/podpisująca kartę meldunkową (Gość).

 1. RODO – Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sady Operator Sp. z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 1/43, 02-957 Warszawa. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy na podstawie: Art. 6 ust. 1 lit. b – przetwarzanie niezbędne do celu realizacji umowy – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy. 
 2. Niniejszy Regulamin znajduje się na stronie internetowej Ośrodka – www.sady.pl, w  apartamentach, villach oraz recepcji.